地址翻譯


說明
 

翻譯地址時,一般來講是從後面翻譯到前面,以縣,鎮,里,鄰..為區隔,每一個區隔之間以逗號分開

例如:嘉義縣  布袋鎮  光復里 10鄰 復興路  30號 10樓 2室

 Chia YI County,    Pu Dai Zhen,   Guang Fu Li,    10 Lin,  Fu Xing Rd.,  No. 30,  10 F.,    2 Rm.

那麼正確的翻譯應為:

2Rm., 10 F., No. 30, Fu Xing Rd., 10 Lin, Guang Fu Li, Pu Dai Zhen, Chia Yi County, Taiwan.


各類名詞翻譯

中文 英文或縮寫 中文 英文或縮寫 中文 英文或縮寫
Rm. Sec. City
No. Lin County
F. Li Prov.
Alley Village  
Lane zhen  
St. Hsiang  
Rd. 東 E. 大道 Ave.
1st 西 W. 快速道路 Expwy.
2nd S.  
3rd N.  
4th 區 Dist.  

中英拼音對照表
 

 ㄅ ㄅㄚ ㄅㄛ
ㄅㄟ

ㄅㄣ ㄅㄤ ㄅㄥ ㄅㄧ

ㄅㄨ 
 ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi biao bie bian bin bing bu
ㄆㄚ ㄆㄛ


 
 pa po pai pei pao pou pan pen pang peng pi piao pie pian pin ping pu
ㄇㄚ ㄇㄛ
ㄇㄞ ma mo me mai mei mao mou man men mang meng mi maio mie miu mian min ming mu
ㄈㄚ ㄈㄛ
ㄈㄡ
 
 fa fo fei fou fan fen fang feng fu
ㄉㄚ ㄉㄜ

ㄨㄟ
 da de dai dei dao dou dan dang deng dong di diao die diu dian ding du duo dui
  
 duan dun
 ㄊ ㄊㄚ ㄊㄜ
ㄊㄠ

ㄨㄣ
 ta te tai tao tou tan tang teng tong ti tiao tie tian ting tu tuo tui tuan tun
ㄋㄚ

ㄋㄧㄥ
 na ne nai nei nao nou nan nen nang neng nong ni niao nie niu nian nin niang ning
 


ㄨㄢ ㄋㄨㄣ
ㄩㄝ 
 nu nuo nuan nun nu nue
ㄌㄚ


ㄌㄧㄥ
 la le lai lei lao lou lan lang leng long li lia liao lie liu lian lin liang ling
 


ㄌㄨ ㄨㄣ
ㄌㄩㄝ 
 lu luo luan lun lu lue
ㄍㄚ

ㄨㄤ
 ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng gong gu gua guo guai gui guan gun guang
ㄎㄚ
ㄎㄠ

 
 ka ke kai kao kou kan ken kang keng kong ku kua kuo kuai kui kuan kun kuang
ㄏㄚ

ㄨㄤ
 ha he hai hei hao hou han hen hang heng hong hu hua huo huai hui huan hun huang
ㄐㄧ ㄧㄚ

ㄧㄝ 

 

 

 ji jia jiao jie jiu jian jin jiang jing jiong ju jue juan jun
ㄧㄚ

ㄧㄝ qi qia qiao qie qiu qian qin qiang qing qiong qu que quan qun
ㄧㄚ

ㄧㄝ


 xi xia xiao xie xiu xian xin xiang xing xiong xu xue xuan xun
ㄓㄚ


ㄨㄥ
ㄨㄣ
 zha zhe zhai zhei zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong zhi zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun
 

  
 zhuang


ㄨㄤ
 cha che chai chao chou chan chen chang cheng chong chi chu chua chuo chuai chui chuan chun chuang


 
 sha she shai shao shou shan shen shang sheng shi shu shua shuo shuai shui shuan shun shuang
 
 re rao rou ran ren rang reng rong ri ru ruo rui ruan run
ㄨㄥ


 
 za ze zai zei zao zou zan zen zang zeng zong zi zu zuo zui zuan zun


 
 ca ce cai cao cou can cen cang ceng cong ci cu cuo cui cuan cun


 sa se sai sao sou san sen sang seng song si su suo sui suan sun